Politika privatnosti

Politika zaštite ličnih podataka

 1. Svrha Politike zaštite ličnih podataka (u daljem tekstu: Politika) je upoznavanje korisnika (u daljem tekstu: Lica) sa svrhom i osnovom obrade ličnih podataka od strane kompanije (u daljem tekstu: Kompanija) sa pravima Lica u ovaj region
 2. Istovremeno ova Politika dodatno pojašnjava pristanak za obradu podataka i dopunjuje opšte uslove poslovanja u pregledu zaštite podataka o ličnosti.

Ova Politika će imati prednost u odnosu na druge odredbe Opštih uslova u slučaju neslaganja.

U Politici su, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta d 27. aprila 2016. o zaštiti Lica pri obradi ličnih podataka i o slobonom protoku takvih podataka, kao i ukidanjem Direktiva 95/46/EC (u daljem tekstu: Opšta uredba o zaštiti podataka ili GDPR), sledeće informacije:

 • kontaktne informacije Kompanije i kontakt ovlašćene osobe za zaštitu podataka;
 • svrhe, osnove i vrste odredbi različitih vrsta ličnih podataka Lica;
 • prenos podataka trećim licima;
 • vreme čuvanja pojedinih vrsta podataka;
 • prava Lica u vezi sa obradom ličnih podataka.
 1. Tamo gde je to prikladno, odredbe koje se odnose na Lica se odnose i na pitanja tajnosti i poverljivosti komunikacije sa korisnicima koji su pravna lica.
 2. Rukovalac i ovlašćena osoba za zaštitu podataka koja se obrađuje u skladu sa Politikom zaštite ličnih podataka je Kompanija.
 3. U okviru Kompanije je imenovana ovlašćena osoba za zaštitu.

Šta sve podrazumeva obrada podataka

Korisnici izričito pristaju na obradu njihovih ličnih podataka kako je opisano u ovoj Politici. Obrada je svaka operacija sa ličnim podacima, bez obzira na sredstva i postupak koji se koristi, a posebno prikupljanje, evidentiranje, sistematizacija, priupljanje, čuvavenje, razjašnjavanje, ažuriranje, modifikacija i preuzimanje ličnih podataka, kao i njihovo korišćenje, prenos, distribucija, obezbeđivanje, pristup, depersonalizacija, blokiranje, brisanje i uništavanje.

Koji se lični podaci obrađuju

U procesu obrade naloga, Kompanija može da prikuplja i čuva sledeće lične podatke, uključujući lične podatke:

 

adresa i drugi kontakt podaci (u zavisnosti od korišćenih Proizvoda), prilikom plaćanja putem servisa – finansijske informacije, kao što su brojevi kreditinih kartica i bankovnih računa;

poruke poslate korišćenjem Proizvoda i poruke poslate Kompaniji;

druge informacije o interakciji Korsnika sa informacionim sistemima Kompanije i njenih partnera, uključujući informacije o radu Korisnika na mreži, prikupljanje rezultata statistike o posetama veb stranica Kompanije i javno dostupne informacije o programima i uređajima koji se koriste za takve pristupe uključujući podatke o geolokaciji ili IP adresi Korisnika;

dodatne informacije koje Kompanija traži od korisnika da bi potvrdila njihov identitet (na primer, da bi se sertifikovao Pružaoc usluge, Kompanija može zadržiti od istog da pošalje kopije lične karte, dokumenta o obrazovanju ili druge relavntne dokumente kako bi potvrdili identitet ili profesionalne kredencijale o stručnjaku.)

Svrhe obrade i pravne osnove za obradu podataka

Obrada na osnovu ugovora:

 • Kompanija obrađuje lične podatke Lica radi ispunjavanja svojih ugovornih obaveza za pružanje usluga posredovanja i drugih usluga koje pruža Kompanija.

U kontekstu ostvarivanja prava i ispunjenja ugovornih obaveza, Kompanija obrađuje lične podatke Lica u sledeće svrhe: Identifikacija Lica, priprema ponude u pogledu izbora pružaoca usluge, sklapanje ugovora, izdavanje računa, rešavanje mogućih tehničkih problema, prigovora ili žalbe Lica, sprovođenje mogućih postupaka prinudne naplate i prodaje potraživanja, kao i za druge namene potrebne za sprovođenje ili zaključivanje ugovornog odnosa između Kompanija Nalogodavca i Pružaoca usluga.

 • sa sprovođenjem pojedinačnih ugovornih prava i obaveza identitet Lica se može proveriti putem SMS poruka, pozivanjem ili drugačije, a ono preuzima odgovornost za odgovarajuću zaštitu termialne opreme. Kompanija nije odgovorna za moguće otkrivanje ličnih podataka ili zloupotrebu identita Lica koji su nastali zbog neadekvatne zaštite opreme od strane Lica.

Obrada na osnovu zakona:

 • Kompanija obrađuje lične podatke Lica u cilju zaključivanja, implementacije, praćenja i raskidanja ugovora, naplaćivanja usluga.
 • Iz važećeg zakonodavstva mogu nastati i druge svrhe obrade podataka.

Obrada zasnovana na legitimnom interesu Kompanije:

 • Kompanija može takođe obrađivati podatke na osnovu legitimnog interesa Kompanije ili trećeg lica, osim u slučajevima kada takvi interesi prevazilaze interese ili osnovna prava i slobode Lica na koje se odnose lični podaci, i koji zahtevaju zaštitu ličnih podataka. U slučaju dalje upotrebe podataka prikupljenih o Licu, Kompanija vrši procenu u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i Opštom uredbom o zaštiti podataka.
 • Na osnovu legitimnog interesa, Kompanija može kontaktirati Lica sa ciljem poboljšanja usluga radi utvrđivanja njihovog zadovoljstva uslugama ili korisničkim iskustvom nivoom poverenja kako bi se sprečila slučajna događanja ili nezakonite ili zlonamerne radnje koje ugrožavaju dostupnost, autentičnost, integritet i poverljivost čuvanih ili prenesenih ličnih podataka i sigurnost u vezi sa uslugama koje nudi ili koje su dostupne.
 • Drugi legitimni interesi mogu uključiti sprečavanje zloupotreba, izvršenje zahteva ili odbranu pred zahtevima u upravnom i sudskom postupku. Legitimni interes uključuje i zakonsku proveru solventosti Lica. Kompanija u slučaju sumnje na zloupotrebu, u odgovarjuće i srazmernom obimu može da obrađuje podatke o Licima u svrhu identifikacije i sprečavanja mogućih prevara ili zloupotreba, a može, ako je potrebo, te podatke proslediti i drugim rukovaocima, policiji, državnom tužiocu ili drugom nadležnom organu.

Obrada na osnovu pristanka/saglasnosti za obradu ličnih podataka:

 • Obrada podataka može se zasnivati na pristanku koji Lice da Kompaniji.
 • Izričiti pristanak Lice izražava štikliranjem kućice (box), “Saglasan”.
 • Lice na koje se odnose lični podaci može u bilo koje doba povući svoj pristanak ili promeniti pristanak na isti način kao kada je pristanak i dalo, ili na drugi način određen od strane Kompanije pri čemu Kompanija zadržava pravo da identifikuje korisnika koji povlači pristanak. Promena pristanka ili povlačenje pristanka može se izvršiti obaveštenjem putem e mail adrese: pozovi@majstora.com
 • Povlačenje ili promena pristanaka odnosi se samo na podatke koji se obrađuju na osnovu pristanka. Poslednji pristanak Lica koju primi Kompanija je validan.
 • Mogućnost povlačenja pristanka predstavlja prekid pružanja usluge i poslovnog odnosa između Lica i Kompanije ukoliko bez tih podataka i njihove obrade nije moguće realizovati ugovoreni poslovni odnos.
 • Pristanak može dati jedan od roditelja, hranitelj ili staratelj maloletnog deteta koje, u skaldu sa važećim zakonskim propisima ne može samo dati pristanak. Ovakav pristanak važi sve dok je jedan od rodtielja, hranitelja ili staratelja, ili samog deteta, kada on ili ona, u skladu sa važećim zakonom, stekne to pravo, ne poništi ili promeni.

Prenos podataka trećim licima i prenost podataka u treće države (države koje nisu članice Evropske unije ili evropske privredne teritorije)

 • Kompanija ne prenosi podatke u treće zemlje
 • Kompanija je ovlašćena da prense podatke trećem licu u cilju izvršenja ugovorom preuzetih obaveza a pre svega Pružaocu usluga.

Marketing

Kompanija ne prodaje niti daje lične podatke korisnika trećim licima u marketinške svrhe koje nisu predviđene uslovima korišćenja bez izričitog pristanka Korisnika. Kompanija može kombinovati anonimne podatke sa drugim informacijama dobijenim od trećih strana i koristiti ih za poboljšanje i personalizaciju usluga, sadržaja i reklama.

Rok čuvanja ličnih podataka

 • Obračunski podaci i srodne kontakt informacije o Licima mogu se, u svrhu ispunjavanja ugovornih obaveza, zadržati do potpunog plaćanja usluge ili najkasnije do isteka perioda zastarenja u vezi sa pojedinačnim slučajem, koji može biti zakonski od jedne do deset godina.
 • Ugovori i računi se čuvaju 10 godina nakon isteka godine na koju se račun odnosi, odnosno deset godina po prestanku važenja ugovora, u skladu sa opštim rokom zastarelosti Zakona o obligacionim odnosima i zakona kojim se uređuje porez.
 • Ostali podaci se čuvaju onoliko koliko je potrebno da se realizuje ugovor za čiju svrhu su ti podaci dati osim ukoliko zakonom nije predviđen duži rok

Prava Lica u vezi sa obradom ličnih podataka

 • Kompanija će odgovarati na zahteve Lica u vezi sa ostvarivanjem prava u vezi sa podacima o ličnosti u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahteva koji podrazumeva izvršenu odgovarajuću identifikaciju podnosioca zahteva.

   

  U skaldu sa Zakonom, navedeni rok od 30 dana može biti produžen za još 60 dana ako je to neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva. Lica se mogu obratiti Kompaniji za dobijanje informacija u vezi sa ostvarivanjem svojih prava i informacije u vezi sa obradom podataka o ličnosti koja ne zahteva prethodnu identifikaciju Lica putem elektronske pošte Kompanije ili putem pošte na adresu Kompanije.

   

  Kada Lice na koje se odnose lični podaci uputi zahtev elektronskim putem, informacije će se, ako je moguće, obezbediti elektronski, osim ako Lice na koje se odnose lični podaci ne zahteva drugačije.

  Ako postoji osnovana sumnja u identitet Lica koje podnosi zahtev koji se odnosi na jedno od njegovih prava, Kompanija može tražiti dodatne informacije potrebne za potvrđivanje identita Lica na koje se odnose lični podaci.

   

  Ukoliko su zahtevi Lica na koje se odnose lični podaci očigledno neutemeljni ili preterani, a posebno ako se ponavljaju, Kompanija može:

   

  • da naplati razumnu naknadu, pri čemu se uzimaju u obzir administrativni troškovi prosleđivanja informacija ili poruke ili sprovođenje tražene radnje, ili 
  • da odbije postupanje u vezi sa zahtevom.

  Kompanija omogućava Licima sledeća prava u vezi sa obradom ličnih podataka:

  • pravo pristupa podacima,
  • pravo ispravke,
  • pravo na brisanje podataka (pravo na zaborav),
  • pravo na organičenu obradu,
  • pravo na prenosivost podataka,
  • pravo prigovora,
  • pravo pristupa podacima.
   

  Lice na koga se odnose lični podaci ima pravo da dobije potvrdu od Kompanije da li se lični podaci u vezi sa njim obrađuju i ako je to slučaj, ima pravo pristupa ličnim podacima i dodatnim informacijama u vezi sa obradom ličnih podataka, kao što su:

   

  • svrha obrade,
  • vrsta ličnih podataka
  • korisnici, ili kategorije korisnika kojima su, ili kojima će biti otkriveni lični podaci, a naročito korisnici u trećim državama ili međunarodnim organizacijama,
  • kada je to moguće, predviđen period čuvanja ličnih podataka ili, ako to nije moguće, standardi koji se koriste za određivanje tog perioda,
  • pravo da se od rukovaoca zahteva ispravka ili brisanje ličnih podataka ili ograničenje obrade ličnih podataka u vezi sa Licem na koje se odnose lični podaci, ili pravo na prigovor na takvu obradu,
  • pravo na ulaganje pritužbe nadzornom organu.

  Na osnovu zahteva pojedinca, Kompanija obezbeđuje kopiju njegovih ličnih podataka koji se obrađuju.

Pravo na ispravku

Lice na koje se odnose lični podaci ima pravo da yahteva da Kompanija bez nepotrebnog odađanja ispravi netačne lične podatke koji se odnose na njega. Lice na koje se odnose podaci ima pravo da dopuni nepotpune lične podatke, uključujući i podnošenje izjave o dopunjavanju podatka, imajući u vidu svrhu obrade.

Pravo na brisanje podataka (“pravo na zaborav”)

Lice na koje se odnose lični podaci ima pravo da zahteva da Kompanija bez nepotrebnog odlagtanja izbriše lične podatke u vezi s njim, dok Kompanija ima obavezu da lične podatke izbriše bez nepotrebnog odlaganja:

 

 • kada lični podaci nisu više potrebni za svrhe za koje su bili prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
 • kada Lice prigovara obradi na osnovu legitimnog interesa Kompanije pa za obradu ne postoji nijedan dominatan legitiman razlog;
 • kada lične podatke treba izbrisati radi ispunjavanja pravne obaveze u skladu sa zakonima EU ili propisima R. Srbije, kada je reč o podacima u vezi sa pružanjem usluga informacijskog društva, koji su nepravilno prikupljeni od deteta, koje u skaldu sa važećim propisima ne može da daje takve podatke.

Pravo na ograničenu obradu

Lice na koje se odnose podaci ima pravo da zahteva da Kompanija ograniči obradu, ukoliko:

 

 • Lice osporava tačnost podataka, i to za period koji omogučava rukovaocu da proveri tačnost ličnih podataka;
 • je obrada nezakonita a Lice se protivi brisanju ličnih podataka i umesto toga zahteva ograničenje njihove upotrebe;
 • Kompanija više nema potrebe za obradom ličnih podataka, nego su potrebni Licu na koje se odnose lični podaci za ostvarivanje, sprovođenje ili odbranu pravnih zahteva;
 • je Lice podnelo prigovor u vezi sa obradom, i to dok se ne proveri da li legitimni razlozi rukovaoca prevazilaze razloge Lica na koje se odnose lični podaci.

Pravo na prenosivost podataka

Lice na koje se odnose lični podaci ima pravo da dobije lične podatke koji se odnose na njega, a koji su bili u vlasništvu Kompanije u strukturiranom, široko upotrebljivom i čitljivom obliku, kao i pravo prenosa tih podataka drugom rukovaocu, a da ga Kompanija kojoj su lični podaci bili obezbeđeni, pri tome ne sprečava, ako:

 • se obrada zasniva na saglasnosti Lica ili ugovora
 • se obrada vrši automatskim sredstvima.

Pravo na prigovor

Lice na koje se odnose lični podaci, po osnovima koji se odnose na njegov poseban položaj, ima pravo na prigovor na obradu ličnih podataka u bilo kom trenutku, ako se takva obrada zasniva na legitimnim interesima Kompanije ili trećeg lica. Kompanija je dužna da prestane da obrađuje lične podatke osim ako ne dokaže neophodne razloge za takvu obradu koji prevladavaju nad interesima, pravima i slobodama Lica na koje se lični podaci odnose, ili za ostvarivanje, izvršenje ili odbranu zakonskih zahteva.

Pravo na ulaganje žalbe u vezi sa obradom ličnih podataka

Lice može poslati žalbu u vezi sa obradom ličnih podataka putem elektronske pošte na e-mail: pozovi@majstora.com ili putem pošte na adresu Cara Uroša 25, 16000, Leskovac, Srbija.

 

Slično tome, svako Lice na koje se odnose lični podaci ima pravo da podnese žalbu direktno Povereniku za informacije, ako smatra da obrada ličnih podataka u vezi sa njim krši srpske ili EU propise iz oblasti zaštite podataka o ličnosti.

Ako je Lice podnelo uredan zahtev Kompaniji za ostvarivanje prava uz prethodno izvršenu pouzdanu identifikaciju podnosioca zahteva i nakon prijema odgovora Kompanije na osnovu uredno podnetog zahteva smatra da lični podaci koje je primilo nisu lični podaci koje je tražilo, ili da nije primilo sve zahtve lične podatke, može podneti obrazloženu žalbu Kompaniji u roku od 15 dana, pre nego što se obrati Povereniku za informacije. Kompanija mora odlučiti o žalbi kao o novom zahtevu u roku od 15 radnih dana.

Validnost politike

Ova Politika je obljavena na sajtu Kompanije i proizvodi pravno dejsto od dana objave. 

Prihvatanje uslova sadržanih u ovoj politici Lice izražava štikliranjem kućice (box) “saglasan”

Primetili ste nepravilnost na sajtu?

Etiam erat lectus, finibus eget commodo quis, tincidunt eget leo. Nullam quis vulputate orci, ac accumsan quam. Morbi fringilla congue libero.

Scroll to Top